A Consellería do Medio Rural comprometeuse perante da FRUGA a pagar as axudas da PAC 2018 ás explotacións que efectuaran o cambio de titularidade.

Esta situación afectaba fundamentalmente a xoves que se incorporaran á titularidade da explotación.

Lugo, 4 de xaneiro de 2019. As xestións realizadas pola FRUGA diante da Consellería do Medio Rural, conseguiron que un importante número de perceptores das axudas PAC, puideran cobrar en tempo e forma, ao igual que o resto dos e das solicitantes.

Todos os anos se producen cambios de titularidade nas explotacións agrarias e gandeiras na Galiza, na maior parte das veces como consecuencia da xubilación do ou da anterior titular e a incorporación de un ou unha nova titular. Nestes casos as axudas da PAC correspondentes a estas explotacións tamén teñen de ser transferidas ao ou á nova titular.

As novas e novos titulares de explotacións que accederan á titularidade no mesmo momento en que se estaba procedendo a solicitar as axudas da PAC 2018, entre os meses de febreiro e abril, na maioría dos casos acompañaron á solicitude de cambio de titularidade un documento de cesión de axudas PAC para o novo titular da explotación agrogandeira. Principalmente estámonos a referir a xoves agricultores, que se acababan de incorporar á actividade no campo.

En principio, e debida a unha serie de dificultades de carácter burocrático, estivo en risco o cobro destas axudas e tempo e forma (a finais de 2018) e nas mesmas condicións que o resto de labregos e labregas.

Cando na FRUGA tivemos coñecemento desta situación, sempre tivemos claro que había que intentar por todos os medios que estas persoas cobraran nas mesmas condicións que as demais e que non tiñan porque sufrir ningún tipo de discriminación ao verse forzadas a cobrar mais tarde que o resto, sobre todo cando o motivo deste atraso estaba na propia administración e tendo en conta ademais que estamos a falar da principal fonte de ingresos que teñen as explotacións galegas.

Unha vez observada esta anomalía, fixemos as xestións oportunas perante da Dirección Xeral de Gandeira Agricultura e Industria Alimentaria. Esta tivo a ben aceptar as nosas reivindicacións e así solucionar as trabas burocráticas que impedían o cobramento en tempo e forma, e, deste xeito, conseguimos que a día de hoxe, os e as titulares de explotacións, que realizaron cesión de axudas, xa teñan ingresada a parte que lle correspondía das axudas da Política Agraria Común do ano 2018.

A FRUGA valora positivamente esta xestión, tendo en conta que a maioría dos e das beneficiarías eran mozos e mozas recen incorporadas, e porque ao mesmo tempo supón unha importante cantidade de diñeiro que pasa a mans dos solicitantes das axudas, que, do non ser así, non as cobrarían até o mes de marzo.