MAIS DE DUASCENTAS PERSOAS PARTICIPAN NA ASEMBLEA CELEBRADA NAS NEVES PARA TRATAR A PROBLEMÁTICA DA PRAGA DO PIÑEIRO

Nos actos organizados polo Conselleria do Medio Rural, co Conselleiro ao frente, participaron apenas tres dúcias de persoas.

Constitue-se unha comisión de afectad@s con mais de 400 integrantes.

As Neves, 5 de xaneiro de 2011.- Na xornada de onte celebrou-se no concello das Neves unha asemblea organizada polo Bloque Nacionalista Galego da comarca, à que foi convidada a FRUGA, co obxecto de dar resposta, tanto política como técnica, ao anúncio por parte da Xunta de iniciar a corta masiva de piñeiros na zona co obxecto de evitar o o avanzo desta praga no território galego. Segundo fontes da Conselleria e da empresa TRAGSA, serian necesários entre 5,9 e 8,1 millóns de euros  para o desenvolvimento do programa de erradicación e control da praga nas 310 hectáreas de monte dos concellos de Salvaterra de Miño e As Neves que supoñen a zona de erradicación, ou o que é o mesmo, a incluida no círculo de 1,5 quilómetros de rádio desde o ponto onde foi detectado o foco do nematodo. A Conselleira pretende obrigar aos proprietários e proprietárias das mais de 7000 parcelas afectadas a talar as árbores antes do 28 de fevereiro.

Actuacións “a ollo” e sen compensacións.

Tal e como se desprendeu tanto das intervencións realizadas estos dias polos responsábeis da Conselleria, como na própria asemblea celebrada onte, pretende-se “reordenar” para a ocasión a área afectada, abrindo novas pistas e acondicionando zonas de armacenaxe para un volume de madeira incerto e valorado a ollo, que a adminitración prevé pagar a uns 8 euros o metro cúbico, mais tres veces por baixo do prezo comercial deste tipo de madeira. Ademais pretende-se facer estas actuacións sen un prévio inventário e valoración real do total de árbores afectados por esta medida, polo que a dia de hoxe o que a Xunta pón sobre a mesa é a obriga de cortar os piñeiros, sen saber realmente o volume correspondente a cada proprietário ou proprietária nen o diñeiro que van percibir por esa madeira. Ainda asi  a Conselleira estima que esta tala masiva reportaria menos de un millón de euros aos proprietários e proprietárias forestais.

O BNG e a FRUGA, cos afectados e afectadas.

Tanto o parlamentário do BNG, Henrique Vieites, como o Enxeñeiro Forestal colaborador da FRUGA, Xosé Antonio Teiga Pensado,  deixaron clara na asemblea celebrada onte a necesidade de contar coa veciñanza antes de tomar este tipo de medidas, ademais da necesidade de facer un inventário real e pormenorizado da superfície forestal afectada, asi como da sua valoración prévia a calquer actuación sobre dela, como única maneira de garantir a correta e xusta remuneración a aquelas persoas que se vexan na obriga de cortar a sua madeira.

VI XORNADAS AGRÁRIAS GALEGAS

Terán lugar en Melide, entre os dias 17 e 18 de decembro. FRUGA colle o relevo da iniciativa encetada polas I Xornadas Agrárias Galegas, celebradas na na Faculdade de Económicas da USC aló polo ano 1983.

Compostela, 9 de decembro de 2010.- O vindeiro dia 17 de decembro comezan en Melide as VI Xornadas Agrárias Galegas. O acto inaugural, que téra lugar às 17:00 horas, contará coa intervención de Socorro Cea, Alcaldesa de Melide, Ramón Muñiz de las Cuevas, primeiro coordenador destas xornadas, ademais de Xurxo Álvarez, presidente da FRUGA. Inmediatamente despois comezará o programa de traballo, coa conformación de dous grupos: un a respeito do leite, e outro sobre a produción de carne de vacún. O obxectivo é analisar pormenorizadamente modelos reais de explotacións de ambas orientacións (leiteria e cárnica) tanto desde o ponto de vista económico como técnico, correspondentes aos distintos modelos de explotación existentes na Galiza.

Xá o sábado inicia-se a xornada analisando globalmente distintos sistemas de produción de leite para logo abordar temas referentes à xestión do território (Banco de Terras), ordenamento e xestión do monte, ou o futuro da PAC.

Para finalizar as xornadas terá lugar unha mesa redonda coa participación dos distintos relatores e relatoras, asi como dos e das titulares das explotacións participantes das xornadas, correndo o encerramento das mesmas a cargo do coordenador  das IV Xornadas, Emilio López Pérez.

Gran número de ponentes de contrastado prestíxio no agro galego.

No trascorrer das xornadas participarán Gozalo Constenla, Xan Pouliquen, Olga Garcia Agra, Pablo Lúgaro Seco, Xosé Pedreira, Eloi Villada, Manuel Da Cal, Iria Villar, Sandra Maneiro, Xosé Rodriguez Cid, Xose Manuel Puga, Antonio Oca, Bernardo Valdês, Pura Ferreño, Xan Rodríguez, Xosé Carballido, Francisco Ónega, Alberte Blanco, Xosé A. Meixide, Xabier Bruña, Xesus Mazaira, Alberte Souto, Edelmiro López, José Manuel Silva, Gonzalo Flores e @s voceir@s de agricultura das tres organizacións políticas representadas no Parlamento Galego.

O programa completo das xornadas pode-se consultar aqui:  triptico xornadas agrárias .

A Consellaría do Medio Rural suprime as políticas de prevención dos incendios forestais.

Compostela, 19 de agosto de 2010. Un ano máis, Galiza enfróntase á lacra dos incendios forestais. Despois dun inverno e unha primavera húmidos con temperaturas suaves, a biomasa
forestal presente no monte experimentou un elevado crecemento. As altas temperaturas e a falta de precipitacións rexistradas nas últimas semanas, xunto coa biomasa presente e a non realización de actuacións preventivas, contribúen a que o risco de incendio forestal sexa moi elevado. Se engadimos o despoboamento e abandono do medio rural o problema acada dimensións catastróficas.
Desgrazadamente nesta campaña temos que lamentar a perda de vidas humanas en relación aos incendios forestais. MONTEGAL súmase ás mostras de condolencia expresadas ás familias nos últimos días.
Mais o problema dos incendios forestais non se amaña tan só coa organización dun dispositivo de extinción nas épocas de alto risco. Os labores de prevención resultan imprescindibeis a par que de maior eficacia na erradicación dos lumes.
Ferramentas legais xa en vigor como a Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galiza ou a Lei 7/2007 de medidas administrativas e tributarias para a conservación da superficie agraria útil e do Banco de Terras de Galiza non están sendo aplicadas pola Administración galega. Tal normativa incide na ordenación do territorio en xeral e dos aproveitamentos forestais en particular, facendo especial fincapé en solucionar o abandono dos predios agrarios. Unha mostra de deixadez política é a renuncia da actual Consellaría do Medio Rural a asinar convenios cos concellos para labores de limpeza co obxectivo principal da protección dos núcleos rurais.
Cómpre destacar a derrogación da figura das unidades de xestión forestal por parte da Administración. Poñer en valor o monte, elaborar un instrumento de xestión que inclúa un plan preventivo contra incendios e promover a xestión en común das propiedades constitúen os obxectivos principais das uxfor; aspectos que inciden positivamente na loita contra os incendios forestais.Aparellado á eliminación de medidas de carácter estrutural como as uxfor, e apoiándose nunha presunta política de austeridade orzamentaria, redúcense e denéganse as axudas a liñas preventivas, tales como a realización de rozas, podas, claras, que teñen unha influencia directa e clara na redución do número e intensidade dos incendios forestais. Suprímese a liña de subvención para a contratación de brigadas polas comunidades de montes veciñais en man común para a realización de coidados culturais. Que os proxectos de silvopastoreo deixen de ser auxiliabeis na política de desenvolvemento rural non fai máis que confirmar a cegueira do Goberno Galego cara á prevención dos lumes no monte.
O problema dos incendios forestais afecta a toda a sociedade galega e non pode ser solucionado sen a implicación activa e participativa desta. Programas como a creación de agrupacións veciñais de vixilancia forestal, nos que a poboación do rural organizada realizaba labores de vixilancia nos seus montes, ou a posta en marcha do Voluntariado en defensa do monte galego, máis orientado cara a poboación urbana, incidían de xeito positivo na concienciación social.
Unha vez máis asistimos ao desmantelamento por parte da actual Consellaría do Medio Rural do tecido de implicación social no monte. É máis, ocultando a realidade dos incendios forestais, tal e como decreta o Goberno Galego coa súa política informativa, non só se nega o problema, senón que ademais se impide a toma de conciencia social.

AS SOCIEDADES DE FOMENTO FORESTAL (SOFOR): NEN EFICIENTES, NEN RENDIBEIS

A Consellaria segue empeñada en borrar calquer vestixio da política forestal iniciada polo nacionalismo na sua etapa ao fronte de Medio Rural.

Compostela, 7 de xullo do 2010.– A Consellaría do Medio Rural vén de presentar o pasado 5 de xullo unha nova figura societaria para a xestión conxunta das propiedades privadas forestais, as
Sociedades de Fomento Forestal (SOFOR). Diante da idea exposta a Asociación Montes da Galiza (MONTEGAL), integrada na Federación Rural Galega (FRUGA) realiza as seguintes consideracións:
1.- Logo dunha parálise de case ano e medio dos procesos de agrupación da propiedade do monte encetados durante a lexislatura anterior, o Conselleiro do Medio Rural e o Director Xeral de Montes presentan esta figura á que lle queda aínda un longo percorrido para entrar en funcionamento, o que significa un retraso maior para a posta en valor das propiedades privadas forestais. Engadir que segundo o exposto na presentación, as SOFOR non veñen mellorar substancialmente os sistemas de reagrupamento existentes (uxfor, cooperativas).
2.- A personalidade xurídica que se pretende outorgar ás SOFOR é a dunha Sociedade de Responsabilidade Limitada, o que vai provocar un aumento nas obrigas documentais, tributarias e burocráticas para as persoas que se integren e complicará a súa xestión. Segundo o proxecto esta figura societaria provocaría un aumento dos tributos sobre os beneficios e requiriría dun sistema de contabilidade complexo que non se adapta aos ciclos produtivos forestais.
3.- As Sociedades de Fomento Forestal permiten a entrada de capital alleo ao monte no capital social da entidade nas mesmas condicións que as persoas propietarias. A limitación ao 49% desta participación non garante que persoas alleas ao monte decidan as actuacións a levar a cabo, roubándolles capacidade de decisión aos propietarios/as lexítimos/as da terra. Isto supón directamente a entrada do capital especulativo na xestión do monte galego.
4.- A xestión racional e sustentábel do monte, a diferencia doutras producións agrarias, require dunha visión a longo prazo. No acto de presentación das SOFOR insistiuse vigorosamente na obtención de beneficios monetarios a curto prazo, modelo que se demostrou que non funciona, pois é un dos principais responsabeis dos graves problemas que afectan ao sector na actualidade.
Situacións como os incendios forestais, o abandono das superficies, o ataque de patóxenos están directamente relacionadas coa visión de obter rendas a curto prazo sen medir as consecuencias futuras.
5.- O sistema proposto privilexia a aquelas zonas con maior desenvolvemento, pois é onde se dispón do capital necesario para poñer en marcha unha SOFOR, agravando as diferencias con aquelas zonas máis desfavorecidas. Resultará entón, un panorama aínda máis desigualitario privando a aqueles lugares que máis o precisan de ferramentas útiles para a xestión dos seus recursos. Polo tanto os obxectivos sinalados pola Administración galega de evitar o abandono e valorizar o monte non se verán cumpridos.
Diante do exposto, a Asociación Montes da Galiza, insiste na necesidade do Ordenamento do Territorio e dos aproveitamentos, dado que somos conscientes do problema estrutural relativo á propiedade (atomización, despoboamento,…). Este proceso só é posíbel coa participación activa e democrática da sociedade; a xente do rural non debe converterse en mera espectadora do planeamento deseñado por entidades que lle son alleas.

A ASOCIACIÓN MONTES DA GALIZA (MONTEGAL) RESPONSABILIZA À DIRECIÓN XERAL DE MONTES DA PARALIZACIÓN DAS UXFOR

O PP continua no seu empeño en desfacer todos os avances propiciados polo nacionalismo ao frente de Medio Rural.

Compostela, 4 de Xuño de 2010.- Un dos problemas máis graves que ten o Monte Galego é a estrutura da propiedade que non permite realizar, hoxe por hoxe, unha xestión racional e sustentábel dos seus recursos. A excesiva parcelación xunguida ao abandono limita a posta en valor do monte. O Monte Galego ofrece posibilidades múltiples: A madeira, o gando, os cogomelos ou a produción de mel, entre outros, supoñen unha porcentaxe importante do P.I.B galego, fomentan a creación e consolidación de emprego aportando ademais beneficios ambientais e tamén sociais.
As Unidades de Xestión Forestal supoñen a primeira iniciativa encamiñada a atallar o problema da propiedade nomeado anteriormente. A posta en marcha das Unidades de Xestión Forestal (UXFOR), require tempo. Asimilar a idea e o funcionamento dun proxecto tan novidoso coa pretensión de arranxar un problema estrutural resulta complexo. Chegar a acordos encol das propiedades a incluír nunha UXFOR e os aproveitamentos a desenvolver neses predios, así como o traballo técnico para levalo a cabo é unha tarefa que non se realiza en, escasamente, dous anos. Así e todo, no primeiro ano da posta en funcionamento das UXFOR presentáronse 40 proxectos perante á D.X. de Montes, o que debe ser considerado un grande éxito do programa.
A Administración, do mesmo xeito que o fai para calquera outra figura de carácter asociativo, é a encargada de establecer e desenvolver o réxime fiscal necesario para as figuras que a propia Administración crea. As UXFOR neste sentido, non deberan supor problema algún.
As UXFOR constitúen unha figura de xestión conxunta dos terreos forestais. O lóxico é que as persoas que se integran nunha figura deste tipo decidan libre e democraticamente as actuacións a levar a cabo nos predios da súa propiedade. Non entendemos que se vexa un problema na participación activa dos propietarios e das propietarias na toma de decisións sobre as actuacións a realizar dentro da unidade de xestión forestal á que pertencen.
Cómpre sinalar que na actualidade varios son os procesos abertos de constitución de Unidades de Xestión Forestal. Nos vindeiros meses presentaranse varias solicitudes de creación de UXFOR diante da Consellaría do Medio Rural aportando a totalidade da documentación esixida no artigo 9 do Decreto 101/2008.
Finalmente debe destacarse a paralización experimentada na Consellaría do Medio Rural no que respecta á área de Valorización do Monte, onde se encadran os procesos de constitución das UXFOR. Desde o troco de goberno hai algo máis dun ano non se ten publicado ningunha liña de axuda e/ou fomento da xestión conxunta da terra, da  implementación de proxectos innovadores. Ao tempo desartellouse o grupo técnico de apoio ás Unidades de Xestión Forestal co que contaba a Dirección Xeral de Montes, ficando desde entón paralizados administrativamente os procesos de constitución de UXFOR.