VI XORNADAS AGRÁRIAS GALEGAS

Terán lugar en Melide, entre os dias 17 e 18 de decembro. FRUGA colle o relevo da iniciativa encetada polas I Xornadas Agrárias Galegas, celebradas na na Faculdade de Económicas da USC aló polo ano 1983.

Compostela, 9 de decembro de 2010.- O vindeiro dia 17 de decembro comezan en Melide as VI Xornadas Agrárias Galegas. O acto inaugural, que téra lugar às 17:00 horas, contará coa intervención de Socorro Cea, Alcaldesa de Melide, Ramón Muñiz de las Cuevas, primeiro coordenador destas xornadas, ademais de Xurxo Álvarez, presidente da FRUGA. Inmediatamente despois comezará o programa de traballo, coa conformación de dous grupos: un a respeito do leite, e outro sobre a produción de carne de vacún. O obxectivo é analisar pormenorizadamente modelos reais de explotacións de ambas orientacións (leiteria e cárnica) tanto desde o ponto de vista económico como técnico, correspondentes aos distintos modelos de explotación existentes na Galiza.

Xá o sábado inicia-se a xornada analisando globalmente distintos sistemas de produción de leite para logo abordar temas referentes à xestión do território (Banco de Terras), ordenamento e xestión do monte, ou o futuro da PAC.

Para finalizar as xornadas terá lugar unha mesa redonda coa participación dos distintos relatores e relatoras, asi como dos e das titulares das explotacións participantes das xornadas, correndo o encerramento das mesmas a cargo do coordenador  das IV Xornadas, Emilio López Pérez.

Gran número de ponentes de contrastado prestíxio no agro galego.

No trascorrer das xornadas participarán Gozalo Constenla, Xan Pouliquen, Olga Garcia Agra, Pablo Lúgaro Seco, Xosé Pedreira, Eloi Villada, Manuel Da Cal, Iria Villar, Sandra Maneiro, Xosé Rodriguez Cid, Xose Manuel Puga, Antonio Oca, Bernardo Valdês, Pura Ferreño, Xan Rodríguez, Xosé Carballido, Francisco Ónega, Alberte Blanco, Xosé A. Meixide, Xabier Bruña, Xesus Mazaira, Alberte Souto, Edelmiro López, José Manuel Silva, Gonzalo Flores e @s voceir@s de agricultura das tres organizacións políticas representadas no Parlamento Galego.

O programa completo das xornadas pode-se consultar aqui:  triptico xornadas agrárias .

A FEDERACIÓN RURAL GALEGA E A REPRESENTACIÓN DOS TRABALLADORES DE SEAGA DO SERVIZO DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL FIXERON ENTREGA DE 12.500 ASINATURAS SOLICITANDO O MANTEMENTO DO SERVIZO

Demanda-se do Presidente da Xunta que non privatice o sistema de identificación animal para garantir a trazabilidade e calidade da carne galega.

Compostela 18 de Novembro de 2010.- Desde o ano 1998 viña funcionando un sistema de identificación dos animais das especies bovina, ovina e cabrun garantista baseado na colaboración de persoas veterinarias autorizadas, mas tamén as persoas titulares de explotacións tiñan a posibilidade de acudir persoalmente ás Oficinas Agrarias Comarcais a recoller as marcas identificadoras previo pagamento das tasas correspondentes.

Coa publicación o dia 9 de Novembro no DOG do Decreto 183/2010 que regula as entidades identificadoras, unha parte deste sistema que viña funcionando vai ser eliminado. Con este Decreto suprime-se a figura do persoal veterinario colaborador e sustitue-se por unha aplicación informática chamada Oficina Agraria Virtual ou por un teléfono, ou o que é mais grave, por unhas entidade de caracter privado que veñen a substituir ao persoal que estaba realizando estas funcións.

Nestes momentos Galiza conta cun sistema de identificación animal acreditado que permite ofrecer fiabilididade e transparencia desde a produción até a comercialización, e que contribúe a garantir a seguridade sanitaria en toda a cadea.

A implantación deste novo sistema vai supor graves perxuizos para muitas explotacións, xá que unha parte moi importante do territorio da Galiza carece da infraestrutura básica para se poder conectar a internet, amais de coincidir normalmente estas zonas de sombra tecnolóxica (zonas da montaña ourensá e luguesa por exemplo), cunha poboación envellecida e con pouca formación para o uso desta tecnoloxía o que redundara nun trato discriminatorio para este tipo de explotacións.

Por outra parte o uso do telefono xá está a dar problemas debido ao colapso que se está a producir pola cantidade de chamadas que ten de soportoar ademais de sair caro o seu uso, xá que as chamadas non son gratuítas.

Mas o mais grave é a posta en funcionamento das chamadas entidades identificadoras, que non son outra cousa que empresas ou entidades privadas que van a facer o servizo que estaban facendo até agora os veterinarios e veterinarias colaboradoras. A Xunta de Galiza decide eliminar 100 postos de traballo, precisamente nestes momentos tan dificeis para encontrar emprego, e sustituilos por empresas privadas, que loxicamente se rexirán exclusivamente polos criterios de rendabilidade económica.

Este novo sistema causa fonda preocupación, tanto no sector produtor como entre os consumidores, pois o actual favorecía un control acaído da identificación e rastrexabilidade ao longo da cadea agro-alimentar, dando, ademais garantía sanitaria e de calidade a tod@s @s consumidores/as. Mostra desta preocupación son as 7.130 asinaturas de explotacións gandeiras e as 5.370 de consumidores/as que se lle fixeron chegar ao Presidente da Xunta da Galiza solicitando o mantemento do actual sistema, e que cada explotación poda seguir elixindo entre chamar ás veterinarias ou veterinarios colaboradores ou face-lo eles memos, como se viña facendo até agora.

A AFILIACIÓN DA COSTA DA MORTE VISITA A FACENDA ” O AGRO” EN CELANOVA

A visita forma parte do Curso de Agricultura e Gandeiria Ecolóxica celebrado en Cee. Ademais de visitar esta explotación de carne ecolóxica fixo-se unha breve parada na “Casa da Quenlla”, en Vila de Cruces, onde Pilar Vispo, titular da mesma, explicou o seu paso da agricultura convencional à ecolóxica.

Cee, 19 de novembro de 2010.- Na xornada de onte un nutrido grupo de gandeiros e gandeiras da Costa da Morte desprazou-se até Celanova para coñecer in situ a explotación de Roberto Álvarez, gandeiro pioneiro na intrudución na Galiza da raza Salers, de orixe francesa. Os e as cursillistas aproveitaron a visita tanto para coñecer unha raza que amosa grandes potencialidades para o aproveitamento do noso monte (grande rusticidade, boas aptitudes cárnicas,…) como para coñecer un entorno natural excepcional e unha experiéncia gandeira e comercial de grande interese para un sector marcado desde hai tempo por uns prezos estabilizados à baixa e suxeito a un constante aumento nos costes de produción.

Asi topamos uns animais robustos, capaces de sacar adiante crias con importantes pesos ao abtimento aproveitando tan só os recursos forraxeiros dos montes de Amoroce, xa perto da “raia” con Portugal. De feito, os animais abatidos ao redor dos 10-11 meses de vida deixan rendementos superiores aos 200 quilos de carne, tendo esta ademais excelentes cualidades organolépticas, aportadas tanto polas características da raza como polo manexo efectuado por Roberto nestas terras de Celanova.

Xa de volta às nosas casas, realizou-se unha parada en Camanzo para coñecer a Pilar Vispo, pioneira da Agricultura Ecolóxica nas beiras do Ulla, que relatou a sua experiéncia para animar a labregos e labregas a adoptar este tipo de práticas agrárias nun mercado que demanda cada vez mais produtos sans e de cualidade.

A FRUGA E @S VETERINARI@S DE SEAGA MANIFÉSTANSE CONTRA A PRIVATIZACIÓN DO SERVIZO DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL.

Mais de catrocentas persoas claman en Lugo pola continuidade dun servizo público que a Xunta pretende privatizar.

A FRUGA é a primeira organización dos labregos e labregas deste País en posicionarse e sair à rúa contra este novo atentado às nosas explotacións.

Lugo, 15 de novembro de 2010.– A FRUGA e o Colectivo de Veterinarios/as identificadores/as de gando bovino, ovino e cabrún de SEAGA  manifestáronse o pasado dia 10 polas ruas de Lugo en protesta pola supresión do servizo público de identificación animal e a sua privatización. Ao remate do acto solicitouse unha entrevista urxente co Conselleiro do Medio Rural coa entrega dun texto que reproducimos integramente a continuación:

AO SR. CONSELLEIRO DO MEDIO RURAL

A Federación Rural Galega – FRUGA – e do Colectivo de Veterinarios/as identificadores de gando bovino, ovino e cabrún de SEAGA, con enderezo a efectos de notificación na Rúa París, nº 9-A, 5º, B, 157002 Santiago, en relación co decreto 183/2010 do 4 de novembro polo que se regulan as entidades identificadoras para a prestación de servizos de identificación do gando.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nestes momentos, a maioría das identificacións estábase facendo a través dos veterinarios identificadores que acudían ás explotacións para lle poñer o crotal aos animais e ao mesmo tempo, para daren de alta os distintos movementos que se producían nestas explotacións como o nacemento, compra – venda ou morte dun animal.

A presenza dos veterinarios nas explotacións, en xeral, facilítalles moito o labor aos gandeiros, pois colaboran para anotar correctamente no libro de explotación e favorecen un control e seguimento moito máis rigoroso e axeitado, cuestións de suma importancia, dado que moitas das axudas europeas están directamente vinculadas á correcta identificación dos productos

Segundo o Decreto da Xunta de Galiza, os cambios implican o despedimento dos veterinarios encargados deste labor e suporá a supresión da visita dos veterinarios ás explotacións (só se achegarían a estas, no futuro, para facer inspeccións) quedando a identificación, rexistro e anotacións dos animais no libro de explotación, unicamente a cargo dos gandeiros, que deberían pasar a recoller as chapas na Oficina Agraria Comarcal e por tanto, limitando o asesoramento e o seguimento directo por parte da administración en todo este proceso. Tendo en conta o Decreto, a maioría das xestións administrativas terían que facelas os gandeiros a través dunha “Oficina Agraria Virtual” da Xunta, vía internet (inexistente na maioría do rural) ou telefonicamente.

Pero ademais, as modificacións que se propoñen van influír no sistema de control da sanidade animal. O sistema actual está recoñecido por todos os axentes do sector como unha das mellores garantías da sanidade animal e en consecuencia de seguridade da cadea alimentaria humana. Hai que ter en conta que o 90 % dos animais comisados nos matadoiros proveñen de comunidades autónomas nas que non existe o sistema de control de identificación e que calquera situación de dúbida podería provocar confusión e descontrol na calidade do noso mercado de carne.

Este Decreto vai no camiño de debilitar o sistema de seguimento e control público da sanidade animal, introducindo neste campo a xestión de entidades privadas, e que tan serias repercusións tivo e pode ter para a calidade da nosa cabana gandeira e en definitiva para garantir a calidade, trazabilidade e sanidade da carne que entra na cadea alimentaria.

Por todo o exposto

SOLITAMOS

Unha entrevista urxente co Conselleiro do Medio Rural, para abordar a problemática que está xerando as medidas recollidas no citado Decreto da Xunta de Galiza.

En Lugo a 10 de Novembro de 2010A XUNTA SEGUE A EVIDENCIAR O SEU FRACASO NA XESTIÓN DA CRISE DO SECTOR LÁCTEO

Cartóns de "Deleite" a 0,39 €

Logo de reunirse coa distribución, ésta continua ofertando “leite” por baixo dos 40 Céntimos.

Unha das marcas ofertadas a baixo prezo é o produto estrela das cooperativas organizadas polo PP para facerse coa pranta de Outeiro de Rei.

Compostela, 16 de setembro de 2010.- Para a FRUGA visitar os andeis de lácteos dos supermercados operantes na Galiza é unha confirmación do fracaso de Juarez non xá na xestión da crise do sector lácteo galego, senon do modelo empresarial auspiciado por el para facerse cargo da pranta de Pascual en Outeiro de Rei. Asi, apenas 24 horas despois de reunirse coa distribución alimentar operante na Galiza para solicitarlles o seu compromiso para non utilizar o leite como reclamo comercial, e priorizar as relacións comerciais con aquelas empresas que xeneren certa estabilidade no sector coa asinatura de contratos co setor produtor, topamos ofertas de leite por baixo dos 40 Céntimos: concretamente, a 39 céntimos, do produto “Deleite”. É cando menos irónico que sexa unha empresa de base cooperativa galega a que se comporte coa mesma agresividade que as grandes multinacionais foráneas no mercado do leite galego, xá que para ofertar leite a eses prezos, unha de duas, ou moi pouco se está a pagar ao produtor/a, ou se está incorrendo en práticas comerciais perniciosas (dummping) manifestamente denunciábeis, sobre todo sabendo o papel xogado pola Conselleria encabezada por Juarez para facerse coa xestión da pranta envasadora do centro de Lugo.

Non sabemos se este tipo de comportamentos contribuirán a aumentar a “irritación” do Conselleiro, ou se, póla contra, xá fixo provisión abonda de anti-histamínicos para superar as suas crises.

A oferta faciase en supermercados na área de influencia de FEIRACO.

Concretamente, a oferta foi localizada en establecementos comerciais de Bertamirans e Negreira, pertencentes ás cadeas EROSKI e GADIS. Segundo poido averiguar a FRUGA, e no caso do supermercado EROSKI de Bertamiráns, tratábase dunha oferta programada para esta semana en curso, sendo finalmente suspendida onte mércores à tarde, logo da alerta desatada entre os numerosos e numerosas clientes, que mesmo tomaron esta oferta como unha probocación, toda vez que estas localidades están na zona onde residia a outra opción  que competia póla xestión da pranta transferida por PASCUAL.

FRUGA reclama compromisos reais.

Perante a incapacidade demostrada por esta Conselleria ate o de agora para enfrontar a crise na que se atopa o sector produtor de leite na Galiza, a Federación Rural Galega reclama a asunción por parte do Conselleiro das súas responsabilidades políticas e a sua posta ao frente na defensa do sector, mais aló das xa recorrentes e habituais declaracións de intencións, valeiras de contidos, coas que nos “deleita” dia si dia tamén. O contrário seria a constatación da sua incapacidade para ocupar o posto que ocupa: debe pasar xá de observador a actor nunha cuestión na que o agro galego, non só o leite, se está a xogar o seu futuro.