A FRUGA APRESENTA, XUNTO À CIG, A NOSA CAMPAÑA PARA A FOLGA XERAL DO 29 DE SETEMBRO.

Lugo, 9 de setembro de 2010.- A Federación Rural Galega-FRUGA celebrou hoxe, xoves 9 de setembro ás 12:00 no restaurante A Palloza, Lugo, unha xuntanza para informar da folga xeral do día 29 de setembro na que colabora coa CIG.

Durante a mesma falouse tamén das xubilacións, das axudas agrarias e de como os prezos dos produtos agrarios poden verse afectados polos recortes sociais. Finalmente tivo lugar un debate sobre a situación e perspectivas do rural galego.

Na mesma interviron Xurxo Álvarez, presidente da FRUGA, que abordou os recortes das axudas agrarias, Elías Somoza, responsable do sector lácteo de FRUGA, que espuxo as posicións da FRUGA a respeito da suba dos costos de produción e o contrato homologado no sector leiteiro, e Xosé Ferreiro Fernández, secretario comarcal da CIG de Lugo – A Mariña, que debullou mais pormenorizadamente os motivos da folga xeral e futuro da seguridade social.

A asemblea foi seguida por mais de medio cento de gandeiros e gandeiras da comarca.

A CONSELLERIA DE MEDIO RURAL DENEGOU AOS GANDEIROS A MAIORÍA DAS SOLICITUDES PRESENTADAS NA CONVOCATORIA DE 2010 DAS AXUDAS PARA A PREVENCIÓN DE ATAQUES DO LOBO.

FRUGA denuncia a falta de apoio desta conselleria de medio rural aos gandeir@s.

Lalin, 17 de Agosto de 2010.- A principios deste mes de Agosto a Consellería de Medio Rural ven de comunicar aos gandeiros a denegación das axudas que solitaran para a prevención de ataques do lobo ao gando. Segundo a Orden que se publicara no Diario Oficial de Galicia o pasado 5 de xaneiro de 2010, foron varias as medidas subvencionables: electrificación de peches, adquisición de cans mastíns, mallas ovelleiras e a compra de pastores eléctricos. Para a concesión destas axudas estableceronse uns criterios de valoración, por orden de preferencia:

a) Existencia de ataques de lobos e reincidencia destes ataques.

b) Presencia e densidade de lobo no concello segundo o mapa de zonificación do Plan de Xestión do Lobo.

c) Nº de cabezas de gando segundo a última folla de saneamento gandeiro.

A suma de puntos para obter a subvención veu determinada por este baremo e puntuación mínima establecida finalmente foi de 44 puntos.

Dende FRUGA, Federación Rural Galega poñemos de manifesto que a denegación da maioría das solicitudes debéuse a dous motivos:

1º.- Non se ampliou a dotación orzamentaria para estas axudas, demostrando así unha vez máis dende esta consellería  a pouca vontade de apoio aos gandeiros e gandeiras e a pouca conciencia dos problemas que lles están afectando; máis se cabe nestes tempos de crise, motivados pola subida dos insumos e gastos que teñen as explotacións agrogandeiras e a baixada continuada dos prezos.

2º.-  O cambio na política de medio rural sobre a prevención de ataques de lobo, determinou a supresión e baixa do teléfono que estaba habilitado para a súa comunicación e non se  informou correctamente do novo número de teléfono. Neste periodo moitos gandeiros non pudieron dar parte dos ataques de lobo sufrifos polo seu gando para que quedara constancia na administración.

Neste periodo de cambio do número de teléfono xa se denunciara a inoperatividade  deste servizo e foron moitas as queixas dos gandeiros ante a imposibilidade de dar parte dos ataques do lobo, co cal esta circunstancia acabou por influír na convocatoria de 2010 destas axudas. Na zona do Deza a maioría das gandeiras e dos gandeiros  quedaron ás portas de conseguir esta subvención, con puntuacións entre os 37 e 40 puntos. Recordar as protestas de gandeiros de Rodeiro e outras zonas nas que se viron afectados por estes ataques e non poideron dar parte a tempo. Co cal as incidencias de ataques de lobo tivo que ser maior que as sinaladas nas actuais estadisticas oficiais, polo mencionado feito da inoperatividade do servizo de comunicación de ataques do lobo ao gando.

A FEDERACÍON RURAL GALEGA (FRUGA) ALERTA SOBRE A MAIS QUE PROBÁBEL DESCIDA DO PREZO DO LEITE PARA O 40% DAS EXPLOTACIÓNS GALEGAS.

O Decreto 57/2010 da Consellaría do Medio Rural sobre o rexistro de explotacións leiteiras de calidade diferenciada vai provocar a discriminación do 30% do leite galego.

Compostela, 12 de Xullo de 2010.- A Consellaría do Medio Rural no mes de abril publicou o Decreto 57/2010, polo que se crea o Rexistro de Explotacións Leiteiras de Calidade Diferenciada. O mais chamativo deste Decreto é que establece que, nese rexistro público informativo, se incluiran as explotacións leiteiras que entre outros requisitos apresenten parámetros de calidade superios aos que establece a normativa comunitária.

Segundo a normativa europea o leite  estandar das explotacións leiteiras da UE ten de ter menos de 100.000 xermenes e menos de 400.000 células somáticas, pela contra o Decreto da Consellaría establece que, para que as explotacións galegas podan figurar neste resixtro, teñen de apresentar menos de 90.000 xermenes e menos de 350.000 células somáticas, sen que esto implique que o prezo a perceber por este leite vai a ser superior ao do resto das explotacións.

Desde FRUGA, amosamos a nosa preocupación polo que pode significar a aplicación deste Decreto para boa parte as explotacións leiteiras galegas. O motivo da nosa preocupación ven dado porque ao noso entender este Decreto pode ser utilizado por parte das empresas recolledoras para pagar ainda menos do que estan pagando ás explotacións que non reunan as novas condicións que establece este Decreto. De tal xeito que teriamos, segundo os nosos datos, que o 40% das expltacións, e o 30% do leite, que non reunen estas condicións, poderian ficar expostas a que as industrias lles impuxeran prezos inferiores aos que neste momento se estan a pagar, prezos que, a maior abundamento, non chegan nen para cubrir os custes de producción.

A isto temos de acrescentar-lle as noticias aparecidas a respeito do que ten acontecido no seo do Laboratorio Interprofesional Galego de Analise de Leite (LIGAL). Resulta que na reunión da Xunta Directiva do LIGAL, celebrada o dia 21 de Xuño procedeuse a modificar a composición da mesma ficando fora dela as empresas galegas (FEIRACO e LEITE RIO) e os representante do sector produtor (UCAFE e USAG).

Desconfiamos se estas baixas na composición da Xunta Directiva poden responder a maniobras escuras, por parte das industrias españolas da FENIL co beneplacito das organizacións agrarias e propiciadas desde a mesma Consellería do Medio Rural, para ir pondo os alicerces para establecer os parámetros do Decreto como base para proceder ao pago do litro de leite ás explotacións galegas.

A maior afundamento, e para aumentar as nosas sospeitas, preocupanos tamén a postura da Consellería de Medio Rural a respeito dos Contratos Homologados do leite. Ao noso entender a Consellería, en función das suas responsabilidades políticas, está obrigada a actuar como axente promotor e controlador dos mesmos, papel que renunciou a executar desde o mesmo momento no que procedeu a dinamitar a comisión de seguimento que constituira a anterior equipa de goberno da conselleria nacionalista, sen que se escoiten voces críticas con este comportamento.

Tendo de conta os antecedentes acima relatados, e dada a dificil situación do sector, desde FRUGA consideramos que a profundización na situación de indefensión das explotacións leiteiras da Galiza está servida.

Cursos de benestar animal

FRUGA NO DEZA OFERTA DOUS CURSOS RELACIONADOS CO BENESTAR ANIMAL:
1. Curso para obter o carné en materia de Benestar Animal
do 3 ao 10 de marzo (20 horas) en horario de mañá de 11 a 14:30 horas
2. Curso para obter o certificado en materia de Benestar animal para conductores e transportistas de animais vivos.
do 15 ao 17 de marzo (10 horas) en horario de mañá de 11a 14:30 horas.
Para facer o de transportistas será obrigatorio cursar antes o modulo básico.
Interesados: anotarse chamando ao telefono 986 18 18 61

Prazo de inscrición nos cursos aberto ate o día anterior ao comenzo do mesmo

Recorte das Axudas para Razas Autóctonas

A XUNTA DE GALIZA ESCENIFICA O SEU DESINTERESE POLO AGRO GALEGO RECORTANDO AS AXUDAS PARA A PRODUCIÓN DE CARNE EN EXTENSIVO CON RAZAS AUTÓCTONAS.

Amosa a sua insensibilidade e desprezo cara métodos sustentáveis de explotación da terra, as razas própias do País e a perda de renda das explotacións cárnicas de montaña.

Lalin, 19 de Xaneiro de 2010

Esta liña de axudas estabeleceuse por unha orde da Consellaria do Medio Rural publicada en Abril de 2008, motivada por distintos argumentos: Adecuar as axudas à filosofia da nova PAC, que falaba de focar a produción agro-gandeira cara modelos mais respeitosos co medio ambiente e ao aproveitamento dos recursos naturais, ademais de satisfacer a demanda dos/as consumidores/as de produtos mais sanos e naturais.Tamén se buscaba promocionar o uso e a mellora racial do gando autóctono fomentando a sua utilización en sistemas extensivos. E finalmente, e o que pode ser mais importante sobre todo desde o ponto de vista económico das explotacións, fomentar e axudar a desenvolver unha gandeiria baseada no pastoreo, no aproveitamento dos recursos própios das explotacións que revirte, por unha banda, nunha maior rendabilidade para os gandeiros e gandeiras e que ademais contribue a manter e conservar os ecosistemas do rural, evitando que fiquen no avandono, e, na maioria dos casos, previndo incendios forestais, xa que esas actividades desenvolvense maioritariamente en zonas de monte.

A estas axudas concurriron un bo número de explotacións, non todas as que podian ser beneficiárias, mais era a primeira pedra cara a desenvolver e promocionar este tipo de actividades.

Pois ben, xa na aprovación da primeira convocatória destas axudas xurdiu o primeiro conflito ao ficar un bó número de solitantes fóra por un erro na interpretación dos prazos de apresentación da solicitude. Tentou-se negociar coa Administración unha saída a eses expedentes (mais de caen), mais recebeu-se a calada por resposta, e malia ter apresentado un bó número de recursos a ese proceso de adxudicación das axudas, a dia de hoxe a Consellaria de Medio Rural encabezada por Juarez non contestou a ningun.

Pero o que non agardavamos é que se utilizara ese erro administrativo para tentar eliminar esa liña de axudas. Asi, cando a Consellaria voltou quitar a Orde en Xullo de 2009, apresentou-na como a renovación do compromiso adquirido pola orden anterior, o cual xa facia pensar que poidera dificuldar a incorporación de novas explotacións a esta liña.

Logo de seis meses de apresentar a solicitude, o malestar xeralizouse, xa que a ninguen lle chegaba a carta resolvendo ou non a solicitude.Pero non foi até o 11 de Xaneiro deste ano que a Consellaria publicou no DOG, con nocturnidade e alevosia, duas listas: unha de expedentes aprovados, e outra de expedentes non aprovados. Asi, de un total de 1161 solicitudes aceitaron-se 821 e deixaron fora nada menos que 340: o 30 % das solicitudes. E non se empregou somentes a excusa de que algunha das solicitudes non supuñan unha renovación, xa que os recursos apresentados por mor das denegacións das solicitudes de 2008 ainda non foron respostados: deixan-se fóra un número importante de solicitudes de explotacións que foron beneficiárias da axuda na primeira convocatória, que cumplian os requisitos para ser beneficiários, e que aparecen no listado de non aprovados en base a argumentos falsos como superar a carga gandeira ou non ter o número suficiente de autóctonas. Polos contactos que xa estabelecimos coa administración, non se van correxir os erros na adxudicación das axudas: vaise tirar para diante e deixar definitivamente fóra desta liña o total dos expedentes denegados, independentemente que a Xunta cometer un erro, intencionado ou non (parede que intencionado) para recortar esta liña. De feito recortou-se o total  dos cartos da axuda à cuarta parte respecto à partida habilitada en 2008.

Polo cálculos realizados polos servizos técnicos de FRUGA estamos a falar de ao redor de UN MILLON CINCOCENTOS MIL euros que as nosas explotacións deixarián de ingresar.

Resposta da FRUGA.

Para FRUGA resulta escándaloso que non se informe persoalmente aos e às solicitates de estado da sua solicitude, tal e como viña sendo habitual, e se empregue o DOG, xa que non é habitual que os gandeiros a e gandeiras consulten diariamente o dito Diário para ver como van as suas solicitudes perante a Administración.

É por isto que desde a Federación estamos a iniciar unha campaña de apresentación de recursos individualizados, recursos  que teñen que ser apresentados antes do 30 de Xaneiro, polo que facemos un chamamento a todos os afectados e afctadas a reclamar os seus direitos, para o que lles brindamos a nosa colaboración e asesoramento.

Ademais nestes momentos o noso Gabinete Xurídico está estudando demandar via xudicial à Administración Autonómica.

Non menos grave é o desprezo cara às razas própias do País, xa que a maior parte delas, se non é por este tipo de axudas fican en clara desventaxa con outras razas de maior rendemento cárnico, polo que se está a por en perigo parte do noso patrimonio cultural e da riqueza xenética da nosa cabana gandeira.