A Deputación de Ourense apoia as demandas dos agricultores da Limia sobre a ZEPA

A Limia, 17 de Marzo de 2010. -Agricultores da comarca da Limia, encabezados por Xurxo Álvarez mantiveron o pasado día 16 de marzo unha xuntanza co Presidente da Deputación de Ourense. En dita reunión reiterouse, unha vez mais, o rexeite contra a declaración ZEPA polos perxuizos ás actividades agrarias como limitacions a investimentos en infraestructuras rurais previstas. Xurxo Alvarez comentou ao Presidente da Deputación, Xosé Luis Baltar, que a Unión Europea non obriga en nengun sitio que a ZEPA da Limia teñan que estar onde se decretou e que se pode procurar alternativas de localización. O Presidente da Deputación recoñeceu que actual partido no Governo da Xunta “enganou” a cidadanía cando se afirmara que non habería ZEPA, é por iso que para tentar paliar a impostura se solicitou unha reunión co Director Xeral de Conservación da Natureza para a semana seguinte e que parte da Deputación porase todos os medios económicos e humanos para calquera dictámen ou informe técnico que se precise, mesmo “se hai que ir a Bruxelas”. Entre os asistintes á reunión concordaron en que as actuais actividades agropecuarias da Limia non teñen atinxido ás poboacions de aves que niñifican na zona, mais ben ao contrario medraron, e tamén en que hai posibilidades de ubicar unha ZEPA en areas circundantes onde a intensificación agrícola é menor. Por parte da FRUGA se recollerá o apoio da Deputación de Ourense e non aforrará nengun esforzo para que se paralize o actual Decreto de ZEPA e se negocie unha alternativa consensuada na comarca, xa foi por parte da FRUGA anunciado a interposición dun contenciso administrativo contra a decisión da Xunta. A FRUGA oponse áos “remendos” que propoñen desde a Xunta do Partido Popular como é a elaboración de salvagardas no Plan Director da ZEPA, xa que en palabras do Presidente da FRUGA, “o Plan Director ten que someterse a Leis de maior rango”, a única alternativa viable é a derogación da ZEPA actual e plantexar outra.

A XUNTA DEBE ESTABLECER COMPENSACIONS ECONÓMICAS POLOS ESTRAGOS DOS TEMPORAIS NA LIMIA

A Consellería de Medio Rural  non ten posto en marcha ata agora nengunha liña de actuación “positiva” para a economía da  Comarca agropecuaria mais dinámica do Sur do Pais.

A Limia, 10 de Marzo de 2010. Desde a FRUGA, que mantivo unha reunión con Presidentes das Comunidades de Regantes da comarca, úrxese á Consellería de Medio Rural a que estableza un plan de compensacions dos estragos calamitosos que a sucesion de temporais ten derramado o 80% do cereal de inverno (segundo estimacions as perdas cuantificadas sumarian mais de medio miilón de euros nas 8000 Has atinxidas) e danos numeros en infraestructuras agropecuarias. Aos danos referidos habería que sumar os problemas para acometer traballos nas parcelas para resementar cereal e preparación das parcelas para pataca.

FRUGA recolle a sensación de desamparo, por parte da  Administración Autonómica, que hai entre os lavradores da Limia, xa que “chove sobre mollado”, se sumamos aos danos recentes a grave situación dos prezos da pataca e a declaración da ZEPA, polo que non se entende esta actitude de desleixo reiterado contra a comarca.

Dada a confluencia de problemas no tempo a FRUGA demanda compensacions económicas que palien as perdas por lucro cesante das colleitas perdidas e gastos nos traballos de resementeira, así mesmo recordar a Consellería de Medio Rural que habilite mecanismos interprofesionais de interlocución para a pataca e  se revoque inmediatamente o Decreto de declaración de ZEPA para proceder a negociar alternativas ao respecto.

LACTALIS ADQUIRE PULEVA E GALIZA PERDE UNHA NOVA OPORTUNIDADE .


A Xunta mira para outro lado e deixa pasar unha nova oportunidade de estructurar o sector na Galiza

O capital francés segue a marcar o ritmo nun sector estratéxico para o agro galego.

PULEVA lucrouse con importantes axudas públicas para agora facer caixa coa venda das suas instalacións.
Lugo, 9 de Marzo de 2010.– No dia de hoxe consumouse a venda da division láctea do grupo empresarial Ebro-Puleva, implantado na Galiza através da planta transformadora de  Nadela (Lugo), desde a que recollía o leite dun importante grupo de produtores e produtoras da Galiza. A beneficiária desta operación  é a multinacional francesa Lactalis, propietaria xa de unha planta na provincia de Lugo, concretamente en Vilalba , e de outras repartidas por todo o Estado, como Central Leiteira Vallisoletana (Lauki), Prabasa e Forlasa, esta última adquirida recentemente. Na actualidade o grupo Lactalis é un dos catro grupos de maior tamaño do sector transformador no estado español, posición que se verá reforzada pola compra de Puleva.
Con esta operación aumenta ainda mais a inxerencia do capital francés no leite galego. Na actualidade xa unha parte importante da distribución (cun importante peso na fixación de prezos) está en mans do capital francés, agora o sector transformador leva o mesmo camiño. Hai que lembrar que o estado francés é amplamente excedentario na producción de leite. A cuota de Francia supera os 24 millós de toneladas, multiplicando por catro a do estado español. Ademais cumple un papel determinante no estabelecimento dos prezos pagados ás explotacións, xa que é habitual que se utilice como referencia para fixar o prezo da produción. Con esta operación estanse ademais adquirindo novas vias de comercialización dos seus excendentes, principal razón para a expansión dos grupos franceses fóra do seu território, toda vez que, como xa temos indicado, a capacidade produtiva francesa non precisa de importar leite, todo o contrario.

A FEDERACIÓN RURAL GALEGA TACHA DE IRRESPONSABEIS  AO CONSELLEIRO DO MEDIO RURAL E AO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALIZA.

A venda de PULEVA é unha nova oportunidade perdida para conformar o tan demandado Grupo Lácteo Galego, reivindicación histórica do sector.

Unha das principais eivas do sector lácteo galego é precisamente a carencia dun grupo lácteo forte con capacidade de incidencia nos mercados.

A Xunta de Galicia non dixo nin fixo absolutamente nada para impedir a venda desta industria ao capital francés. Con este comportamento, a Consellaria do Medio Rural volta a demostrar publicamente o seu desinterese e desprezo polo sector lácteo, como ven de facer no proceso de compra-venda da factoria de Pascual en Lugo, apeando as principais cooperativas lácteas galegas.

No caso de Ebro-Puleva estamos a falar dunha industria que no seu momento recibiu diñeiro público (e, polo tanto, de todos e todas nós) e que con esta operación vai parar a un dos principais competidores que ten a producción de leite en Galiza.
Estamos diante dun duro golpe para un sector que está a atravesar unha das principais crises da súa historia, motivada polos prezos máis baixos existentes desde a decada dos 90, sen que nen tan sequer o Ministerio de Agricultura fora quen de facer respeitar os acordos por el mesmo propiciados. Crise que se ten levando por diante 1000 explotacións lácteas na Galiza no ano 2009.

Cursos de benestar animal

FRUGA NO DEZA OFERTA DOUS CURSOS RELACIONADOS CO BENESTAR ANIMAL:
1. Curso para obter o carné en materia de Benestar Animal
do 3 ao 10 de marzo (20 horas) en horario de mañá de 11 a 14:30 horas
2. Curso para obter o certificado en materia de Benestar animal para conductores e transportistas de animais vivos.
do 15 ao 17 de marzo (10 horas) en horario de mañá de 11a 14:30 horas.
Para facer o de transportistas será obrigatorio cursar antes o modulo básico.
Interesados: anotarse chamando ao telefono 986 18 18 61

Prazo de inscrición nos cursos aberto ate o día anterior ao comenzo do mesmo

Recorte das Axudas para Razas Autóctonas

A XUNTA DE GALIZA ESCENIFICA O SEU DESINTERESE POLO AGRO GALEGO RECORTANDO AS AXUDAS PARA A PRODUCIÓN DE CARNE EN EXTENSIVO CON RAZAS AUTÓCTONAS.

Amosa a sua insensibilidade e desprezo cara métodos sustentáveis de explotación da terra, as razas própias do País e a perda de renda das explotacións cárnicas de montaña.

Lalin, 19 de Xaneiro de 2010

Esta liña de axudas estabeleceuse por unha orde da Consellaria do Medio Rural publicada en Abril de 2008, motivada por distintos argumentos: Adecuar as axudas à filosofia da nova PAC, que falaba de focar a produción agro-gandeira cara modelos mais respeitosos co medio ambiente e ao aproveitamento dos recursos naturais, ademais de satisfacer a demanda dos/as consumidores/as de produtos mais sanos e naturais.Tamén se buscaba promocionar o uso e a mellora racial do gando autóctono fomentando a sua utilización en sistemas extensivos. E finalmente, e o que pode ser mais importante sobre todo desde o ponto de vista económico das explotacións, fomentar e axudar a desenvolver unha gandeiria baseada no pastoreo, no aproveitamento dos recursos própios das explotacións que revirte, por unha banda, nunha maior rendabilidade para os gandeiros e gandeiras e que ademais contribue a manter e conservar os ecosistemas do rural, evitando que fiquen no avandono, e, na maioria dos casos, previndo incendios forestais, xa que esas actividades desenvolvense maioritariamente en zonas de monte.

A estas axudas concurriron un bo número de explotacións, non todas as que podian ser beneficiárias, mais era a primeira pedra cara a desenvolver e promocionar este tipo de actividades.

Pois ben, xa na aprovación da primeira convocatória destas axudas xurdiu o primeiro conflito ao ficar un bó número de solitantes fóra por un erro na interpretación dos prazos de apresentación da solicitude. Tentou-se negociar coa Administración unha saída a eses expedentes (mais de caen), mais recebeu-se a calada por resposta, e malia ter apresentado un bó número de recursos a ese proceso de adxudicación das axudas, a dia de hoxe a Consellaria de Medio Rural encabezada por Juarez non contestou a ningun.

Pero o que non agardavamos é que se utilizara ese erro administrativo para tentar eliminar esa liña de axudas. Asi, cando a Consellaria voltou quitar a Orde en Xullo de 2009, apresentou-na como a renovación do compromiso adquirido pola orden anterior, o cual xa facia pensar que poidera dificuldar a incorporación de novas explotacións a esta liña.

Logo de seis meses de apresentar a solicitude, o malestar xeralizouse, xa que a ninguen lle chegaba a carta resolvendo ou non a solicitude.Pero non foi até o 11 de Xaneiro deste ano que a Consellaria publicou no DOG, con nocturnidade e alevosia, duas listas: unha de expedentes aprovados, e outra de expedentes non aprovados. Asi, de un total de 1161 solicitudes aceitaron-se 821 e deixaron fora nada menos que 340: o 30 % das solicitudes. E non se empregou somentes a excusa de que algunha das solicitudes non supuñan unha renovación, xa que os recursos apresentados por mor das denegacións das solicitudes de 2008 ainda non foron respostados: deixan-se fóra un número importante de solicitudes de explotacións que foron beneficiárias da axuda na primeira convocatória, que cumplian os requisitos para ser beneficiários, e que aparecen no listado de non aprovados en base a argumentos falsos como superar a carga gandeira ou non ter o número suficiente de autóctonas. Polos contactos que xa estabelecimos coa administración, non se van correxir os erros na adxudicación das axudas: vaise tirar para diante e deixar definitivamente fóra desta liña o total dos expedentes denegados, independentemente que a Xunta cometer un erro, intencionado ou non (parede que intencionado) para recortar esta liña. De feito recortou-se o total  dos cartos da axuda à cuarta parte respecto à partida habilitada en 2008.

Polo cálculos realizados polos servizos técnicos de FRUGA estamos a falar de ao redor de UN MILLON CINCOCENTOS MIL euros que as nosas explotacións deixarián de ingresar.

Resposta da FRUGA.

Para FRUGA resulta escándaloso que non se informe persoalmente aos e às solicitates de estado da sua solicitude, tal e como viña sendo habitual, e se empregue o DOG, xa que non é habitual que os gandeiros a e gandeiras consulten diariamente o dito Diário para ver como van as suas solicitudes perante a Administración.

É por isto que desde a Federación estamos a iniciar unha campaña de apresentación de recursos individualizados, recursos  que teñen que ser apresentados antes do 30 de Xaneiro, polo que facemos un chamamento a todos os afectados e afctadas a reclamar os seus direitos, para o que lles brindamos a nosa colaboración e asesoramento.

Ademais nestes momentos o noso Gabinete Xurídico está estudando demandar via xudicial à Administración Autonómica.

Non menos grave é o desprezo cara às razas própias do País, xa que a maior parte delas, se non é por este tipo de axudas fican en clara desventaxa con outras razas de maior rendemento cárnico, polo que se está a por en perigo parte do noso patrimonio cultural e da riqueza xenética da nosa cabana gandeira.