A FEDERACÍON RURAL GALEGA (FRUGA) ALERTA SOBRE A MAIS QUE PROBÁBEL DESCIDA DO PREZO DO LEITE PARA O 40% DAS EXPLOTACIÓNS GALEGAS.

O Decreto 57/2010 da Consellaría do Medio Rural sobre o rexistro de explotacións leiteiras de calidade diferenciada vai provocar a discriminación do 30% do leite galego.

Compostela, 12 de Xullo de 2010.- A Consellaría do Medio Rural no mes de abril publicou o Decreto 57/2010, polo que se crea o Rexistro de Explotacións Leiteiras de Calidade Diferenciada. O mais chamativo deste Decreto é que establece que, nese rexistro público informativo, se incluiran as explotacións leiteiras que entre outros requisitos apresenten parámetros de calidade superios aos que establece a normativa comunitária.

Segundo a normativa europea o leite  estandar das explotacións leiteiras da UE ten de ter menos de 100.000 xermenes e menos de 400.000 células somáticas, pela contra o Decreto da Consellaría establece que, para que as explotacións galegas podan figurar neste resixtro, teñen de apresentar menos de 90.000 xermenes e menos de 350.000 células somáticas, sen que esto implique que o prezo a perceber por este leite vai a ser superior ao do resto das explotacións.

Desde FRUGA, amosamos a nosa preocupación polo que pode significar a aplicación deste Decreto para boa parte as explotacións leiteiras galegas. O motivo da nosa preocupación ven dado porque ao noso entender este Decreto pode ser utilizado por parte das empresas recolledoras para pagar ainda menos do que estan pagando ás explotacións que non reunan as novas condicións que establece este Decreto. De tal xeito que teriamos, segundo os nosos datos, que o 40% das expltacións, e o 30% do leite, que non reunen estas condicións, poderian ficar expostas a que as industrias lles impuxeran prezos inferiores aos que neste momento se estan a pagar, prezos que, a maior abundamento, non chegan nen para cubrir os custes de producción.

A isto temos de acrescentar-lle as noticias aparecidas a respeito do que ten acontecido no seo do Laboratorio Interprofesional Galego de Analise de Leite (LIGAL). Resulta que na reunión da Xunta Directiva do LIGAL, celebrada o dia 21 de Xuño procedeuse a modificar a composición da mesma ficando fora dela as empresas galegas (FEIRACO e LEITE RIO) e os representante do sector produtor (UCAFE e USAG).

Desconfiamos se estas baixas na composición da Xunta Directiva poden responder a maniobras escuras, por parte das industrias españolas da FENIL co beneplacito das organizacións agrarias e propiciadas desde a mesma Consellería do Medio Rural, para ir pondo os alicerces para establecer os parámetros do Decreto como base para proceder ao pago do litro de leite ás explotacións galegas.

A maior afundamento, e para aumentar as nosas sospeitas, preocupanos tamén a postura da Consellería de Medio Rural a respeito dos Contratos Homologados do leite. Ao noso entender a Consellería, en función das suas responsabilidades políticas, está obrigada a actuar como axente promotor e controlador dos mesmos, papel que renunciou a executar desde o mesmo momento no que procedeu a dinamitar a comisión de seguimento que constituira a anterior equipa de goberno da conselleria nacionalista, sen que se escoiten voces críticas con este comportamento.

Tendo de conta os antecedentes acima relatados, e dada a dificil situación do sector, desde FRUGA consideramos que a profundización na situación de indefensión das explotacións leiteiras da Galiza está servida.

AS SOCIEDADES DE FOMENTO FORESTAL (SOFOR): NEN EFICIENTES, NEN RENDIBEIS

A Consellaria segue empeñada en borrar calquer vestixio da política forestal iniciada polo nacionalismo na sua etapa ao fronte de Medio Rural.

Compostela, 7 de xullo do 2010.– A Consellaría do Medio Rural vén de presentar o pasado 5 de xullo unha nova figura societaria para a xestión conxunta das propiedades privadas forestais, as
Sociedades de Fomento Forestal (SOFOR). Diante da idea exposta a Asociación Montes da Galiza (MONTEGAL), integrada na Federación Rural Galega (FRUGA) realiza as seguintes consideracións:
1.- Logo dunha parálise de case ano e medio dos procesos de agrupación da propiedade do monte encetados durante a lexislatura anterior, o Conselleiro do Medio Rural e o Director Xeral de Montes presentan esta figura á que lle queda aínda un longo percorrido para entrar en funcionamento, o que significa un retraso maior para a posta en valor das propiedades privadas forestais. Engadir que segundo o exposto na presentación, as SOFOR non veñen mellorar substancialmente os sistemas de reagrupamento existentes (uxfor, cooperativas).
2.- A personalidade xurídica que se pretende outorgar ás SOFOR é a dunha Sociedade de Responsabilidade Limitada, o que vai provocar un aumento nas obrigas documentais, tributarias e burocráticas para as persoas que se integren e complicará a súa xestión. Segundo o proxecto esta figura societaria provocaría un aumento dos tributos sobre os beneficios e requiriría dun sistema de contabilidade complexo que non se adapta aos ciclos produtivos forestais.
3.- As Sociedades de Fomento Forestal permiten a entrada de capital alleo ao monte no capital social da entidade nas mesmas condicións que as persoas propietarias. A limitación ao 49% desta participación non garante que persoas alleas ao monte decidan as actuacións a levar a cabo, roubándolles capacidade de decisión aos propietarios/as lexítimos/as da terra. Isto supón directamente a entrada do capital especulativo na xestión do monte galego.
4.- A xestión racional e sustentábel do monte, a diferencia doutras producións agrarias, require dunha visión a longo prazo. No acto de presentación das SOFOR insistiuse vigorosamente na obtención de beneficios monetarios a curto prazo, modelo que se demostrou que non funciona, pois é un dos principais responsabeis dos graves problemas que afectan ao sector na actualidade.
Situacións como os incendios forestais, o abandono das superficies, o ataque de patóxenos están directamente relacionadas coa visión de obter rendas a curto prazo sen medir as consecuencias futuras.
5.- O sistema proposto privilexia a aquelas zonas con maior desenvolvemento, pois é onde se dispón do capital necesario para poñer en marcha unha SOFOR, agravando as diferencias con aquelas zonas máis desfavorecidas. Resultará entón, un panorama aínda máis desigualitario privando a aqueles lugares que máis o precisan de ferramentas útiles para a xestión dos seus recursos. Polo tanto os obxectivos sinalados pola Administración galega de evitar o abandono e valorizar o monte non se verán cumpridos.
Diante do exposto, a Asociación Montes da Galiza, insiste na necesidade do Ordenamento do Territorio e dos aproveitamentos, dado que somos conscientes do problema estrutural relativo á propiedade (atomización, despoboamento,…). Este proceso só é posíbel coa participación activa e democrática da sociedade; a xente do rural non debe converterse en mera espectadora do planeamento deseñado por entidades que lle son alleas.

O noso rural ten futuro.

Autor: Xabier Bruña Garcia.

A pesar das declaracións de Juárez, nas que considera que o despoboamento da nosa terra non ten remedio, o noso rural está vivo e ten futuro

A renuncia do PP a traballar polo rural

Na comparecencia do conselleiro do medio rural o pasado 31 de maio no parlamento, quedou patente a despreocupación e a falta de interese que o PP ten polo noso rural. Teñen, certamente, detectado un dos maiores problemas que temos no noso territorio que é o despoboamento (especialmente no interior de Ourense e Lugo), mais na vez de poñerse a traballar para solucionar o problema, afirman que non ten solución e renuncian a defender o que é noso. Que representante renuncia a loitar polo que se lle ten encomendado? Con que lexitimación se mantén no cargo quen di que non ten que facer? Como se pode permitir tal neglixencia? Quen vai pagar as irresponsabilidades de non actuar no presente?

Continuar lendo en http://www.terraetempo.org/artigo.php?artigo=1723&seccion=6